BCM – ניהול המשכיות עסקית

ניהול המשכיות עסקית הינו תהליך המהווה כלי קריטי לארגון, ומבטיח התאוששות מהירה במקרה של הפרעה להתנהלות הסדירה של הארגון.

התהליך כולל 5 שלבים הידועים כ"מעגל החיים" לניהול המשכיות עסקית:

השלבים השונים במעגל החיים להמשכיות עסקית

הכרת הארגון – זהו השלב הראשון המהווה את הבסיס לכל המערך.

גיבוש אסטרטגיות – שלב שני בו מגבשים אסטרטגיות להתמודדות עם האיומים ופתרונות אפשריים.

הכנת תוכניות להמשכיות עסקית – בשלב זה מכינים תוכניות פרטניות לכל נושאי התפקידים בפעילויות הקריטיות.

בדיקת התכניות והתאמתן – זהו שיא התהליך, כאשר כל עובד בארגון, לקוחות וספקים מודעים לרצינות שמייחס הארגון להמשכיות העסקית ולמחויבות לתהליך.

הטמעת המשכיות עסקית בארגון – זהו השלב הבוגר בתהליך. לאחר שהארגון ביצע את כל השלבים במעגל החיצוני, זהו השלב בו מתחזקים את התוכניות, עוקבים אחרי הפעילויות, האיומים, המשאבים הנדרשים, גיבוש אסטרגטיות נוספות, בדיקת יחסי עלות-תועלת ומרחיבים את התהליך לפעילויות נוספות.